wz

H O R N É   CH L E B A N Y    S PRVOU PÍSOMNOU ZMIENKOU Z  r.  1328

Vianočný dar
 od Telekomunikácií Nitra 
pre imobilnú Dominiku

Rok 1998 bol bohatý na spoločensko-politické udalosti v obci, čo prispelo k obohateniu života jej obyvateľov. Možno konštatovať, že OcÚ pod vedením pani starostky  spolu s OZ sa stará o svojich občanov a obec v každom smere jej života. Stará sa tak, aby bola vyváženosť na miske váh povinnosti – oddych a zábava. Je to istý druh umenia, empatie – zžitia sa s ľuďmi a ich životmi tak, aby sa radi a dobrovoľne podieľali na tvorbe spoločného a žili spoločenským životom obce.

Naša pani starostka nespĺňa predstavy iných čo majú o nej, kráča cestou empatie a lásky k blížnym a rodnej hrude, berúc všetkých ľudí obce ako bratov a sestry. A to je Božím darom pre všetkých ľudí dobrej vôle, ochotných prijímať, ale aj vydať zo seba to najlepšie pre dobro celku, iných.

Aktivity pani starostky sú príkladom tak pre občanov, ako pre členov obecného zastupiteľstva vzhľadom k tomu, že jej myslenie a konanie je na úrovni ako sa to či ono dá urobiť a nie ako sa to či ono nedá urobiť a ako to nejde urobiť. Jej pozitívne myslenie vydáva denno denne svoje ovocie.

Pán poslanec OcÚ JÁN MAŠÍR - taktiež  s pozitívnym myslením a s kresťanskou láskou k blížnym v srdci - sa podujal k humánnemu kroku. Požiadal pána riaditeľa montážneho strediska Slovenských telekomunikácií v Nitre, pána Ing. Jozefa Kollára o pomoc pre 4.ročnú DOMINIKU. Pomoc spočívala v zorganizovaní zbierky financií od zamestnancov Montážneho závodu spojov Nitra a doplnení chýbajúcej sumy zo sociálneho fondu podniku a následnom zakúpení invalidného vozíčka pre imobilné dieťa a zabezpečení odovzdania na tvare miesta v bydlisku malej Dominiky. V čase príprav sviatkov lásky, mieru, pokoja a radosti dňa 3. 12. zorganizoval OcÚ na čele s pani starostkou odovzdanie invalidného vozíčka malej Monike a jej rodičom. Ľúbivé tóny uspávanky, ktoré vyludzoval z hudobného nástroja pán Ján Medo nenechali ani jedno oko prítomných suché.

Pani starostka začala so slovami:

-„Hlboko sa skláňam pred týmto Vaším humánnym činom, za ktorý Vám patrí vďaka a uznanie. Ako starostka obce Vám ďakujem v mene malej Dominiky, jej rodičov i v mene svojom a obecného zastupiteľstva za šľachetnosť Vašich sŕdc a dobrú vôľu pomôcť núdznym. Je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem osloviť a osobne Vám poďakovať na pôde OcÚ a popriať Vám čo najviac zdravia, aby Váš podnik prosperoval tak, že by ste i v budúcnosti mohli napĺňať ušľachtilý cieľ, pomoc tým, čo sú na pomoc odkázaní, najmä deťom.  Je deň ladený v sviatočnej atmosfére Vianočných sviatkov, kedy sa všetci snažíme navzájom obdarovávať.

Pán Boh zaplať za dar pre našu malú Dominiku. Jej rozžiarené očká sú tým najkrajším poďakovaním za dar, ktorý ste jej dnes odovzdali.“

Nezabudnime na Dominiku ani v čase budúcom.

 

 

KONTAKT
Mail : hornechlebany@seznam.cz 

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

http://slovakregion.sk/horne-chlebany

ODKAZY
 
na moje www stránky
 
Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
 Moji psíkovia
: http://mikinka.czweb.org
 Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
 Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
 Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz 
 Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz 
 Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
 Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Milujem pani P.: http://milujempanip.wz.cz a
http://eufrosyne.wz.cz 
 Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Vianoce - história, zvyky: http://vianocechristmas.czweb.org 
 
Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
 
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
 Svadba - Wedding - starejší Chlebian:
http://svadbask.unas.cz
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk a
http://agika.szm.com 
 
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Olympionik z Liptova: http://olympionikholub.wz.sk 
 Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
 Dieťa a jeho práva:
http://dieta.czweb.org 
 Bulldog english:
http://buldog.czweb.org

[ Späť | Dopredu ]