wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

Zeleň a kvety u nás doma v roku 2015

Ako iste všetci vieme, tak zeleň svojimi estetickými prvkami dobre pôsobí na psychiku človeka a ku tomu spríjemňuje prostredie okolo neho. Zeleň má nenahraditeľnú funkciu v prírode,  podieľa sa pri fotosyntéze, čím ozdravuje ovzdušie a znižuje množstvo škodlivých mikroorganizmov v ovzduší. Hlavne veľké stromy a aj veľké trávnaté plochy majú nezastupiteľný význam v čistote životného prostredia človeka. Porasty a ich husté zoskupenie listov v podobe živých plotov či solitérov v záhradách a zoskupení v parkoch i v korunách stromov pôsobia ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných  a veľmi frekventovaných cestách v obytných zónach miest i obcí a v okolí priemyselných závodov a pod. Zeleň nám upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia a ku tomu svojím priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú nám aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu. A napokon, v čase horúčav zeleň pôsobí ako ochladzovací činiteľ tak pre človeka, ako aj pre zvieratá.
Poznáme vytvorené tzv."vetrolamy", takže vhodne umiestnené pásy zelene môžu znižovať alebo usmerňovať nežiaduce prúdenie a rýchlosť vetra, čiže stromy môžu vzdušné prúdenie nielen zmierniť, ale do určitej miery aj sami vytvárať. Hluk hlavne u nás, čo žijeme pri frekventovanej ceste, pohlcuje hlavne stromová zeleň a zvírený prach od rýchlo jazdiacich áut zachytávajú práve živé zelené ploty. Psychologická funkcia zelene sa objasňuje komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka, keď účinok sa prejavuje v hlbšom preciťovaní prostredia, ktoré môže vyvolávať pohodu, uvoľnenosť, alebo podráždenosť, či stiesnenosť. Práve preto je veľmi dôležité, aby bola zeleň umiestňovaná v blízkosti najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné životné a aj pracovné prostredie. Vieme z praxe, že stromy, kríky a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti, že pôda pod stromami nezamŕza natoľko, ako na voľnom priestranstve, že má lepšie zloženie a aj fyzikálnu štruktúru.

A akú dôležitú úlohu a význam zohráva zeleň v spoločenskom živote človeka?
Má veľkú úlohu a aj význam a predovšetkým výchovný význam. Keď v nej denne pôsobí a stretáva sa s ňou v obytnom či pracovnom prostredí, zákonite si počas života všíma aj život rastlín a živočíchov, ktoré nachádzajú v zeleni svoje životné prostredie, hodnotí ich krásu, môže sa dokonca ja učiť od nich, a čo najdôležitejšie z uvedeného vyplýva, bude si ju vážiť a tak ju aj ochraňovať. Priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje u človeka tak schopnosti k tvorbe a výkonom, ako aj vyvolávanie pocitu spokojnosti, pritom opak spôsobuje telesnú a duševnú skleslosť. Zeleň zoskupená podľa istej harmónie farieb, vzrastu a formy rastlín pôsobí na človeka priaznivo, na jeho zrak, sluch, čuch a aj hmat. Iste sa Vám stalo, že zatúžite ovoňať kvietok, pohladiť rukou mäkkú trávu, započúvať sa do trilkovania vtákov v korune stromu, pokochať sa pohľadom na nádheru farieb a tvarov kríkov a stromčekov. Okrem toho je zeleň produkuje drevnú hmotu a je možno pri odrezkoch zo stromov a kríkov opekať špekáčiky na záhrade a z ekologickeho hľadiska zeleň zvyšuje biodiverzitu.
Viete akú všelijakú zeleň máme u nás v obci?
1) Verejná zeleň - to je zeleň prístupná všetkým občanom bez obmedzenia.
Určujúcou funkciou tejto kategórie zelene je každodenná krátkodobá rekreácia. Predstavuje ju zeleň vysadená v uliciach, stromoradia, zelené pásy a pruhy - u nás popri hlavnej ceste, mobilnú zeleň v uliciach, voľné miesta po asanácii budov, parkoviská, zeleň na námestiach, kde námestia majú, zeleň pri významných budovách, pomníky a pamätníky, verejnú zeleň na sídliskách pri činžiakoch, mestské aj dedinské parky a parčíky, promenády, promenádne lúky, odpočívadlá - u nás je za kultúrnym domom, odpočinkové lúky, náučné chodníky, okružné prechádzkové trasy, prírodné kiná a amfiteátre, cieľové prechádzky, psie lúky a pod. Zeleň verejných parkov tvoria všetky verejné prístupné plochy zelene v sídelnom útvare. Zahŕňa plochy všetkých verejne prístupných parkov s časovo neobmedzenou, ale i regulovanou prístupnosťou, ako aj menšie parkovo upravené plochy na dedinách či v mestách.
2) Vyhradená zeleň - to je zeleň prístupná len určitej vymedzenej skupine ľudí a má tieto okruhy:
Školy, úrady - u nás pred Obecným úradom, ústavy a ich zariadenia: jasle a materské školy, základné školy, stredné odborné školy, vysoké školy, internáty a významné budovy.
Zeleň športových zariadení: športové štadióny, klubové ihriská - u nás sa nachádza miestne futbalové ihrisko, detské ihriská, ihriská pre mládež,  areály zdravia, cesty zdatnosti.
Nemocnice a sanatóriá: nemocničné záhrady, zeleň okolia polikliník, okolie sanatórií.
Botanické a zoologické záhrady
Zeleň priemyselných areálov: továrenské priestranstvá, zeleň okolia dielní a výrobných hál, vnútorná továrenská zeleň.
Zeleň poľnohospodárskych podnikov
Úprava pohrebísk: tradičné cintoríny - u nás je tradičný dedinský cintorín, urnové háje, prírodné cintoríny.
Vyhradená zeleň na sídliskách: obytný obvod, obytná skupina, obytná ulica, špeciálne objekty, odpočinkové miesta, ihriská a cvičiská.
3) súkromná zeleň - ide o plochy zelene využívané na súkromných pozemkoch, kde patria predzáhradky - u nás máme takmer pri každom dome predzáhradku, rodinné záhrady - u nás máme rodinné záhrady zväčša za domami, záhrady poľnohospodárskych usadlostí - u nás má svoju pestovateľskú záhradu Šľachtiteľská stanica Selekt, chát a chalúp.
4) zeleň osobitného určenia - zeleň s osobitým významom, je skôr lokalizovaná v extraviláne ako napríklad brehové porasty pri tokoch riek a potokov. U nás je to neďaleká rieka Bebrava a susedný dolnochlebiansky potok.
5) hospodárska zeleň - s hospodárskym významom, je skôr lokalizovaná v extraviláne napríklad izolačná zeleň v priemyselných zónach a parkoch
6) krajinná zeleň - zeleň mimo urbanizovaného prostredia - u nás to je už zanikajúca "Hlbočina".
Z uvedeného vyplýva, že v našej obci sa nachádza verejná, vyhradená, súkromná a zanikajúca krajinná zeleň.

Foto z 24.mája 2015

 

Foto z 12.5.2015

Nepísaná kráľovná popínaviek - vistéria

Keď syn sadil vistérie pred rokmi, tak mu dva krát vyhynuli. Na tretí krát ju zasadil pri chrene a ten vistérii dopomohol, že sa uchytila a vyrástla do zdatnej a krásnej podoby dneška. Dodnes rastie v spoločenstve s chrenom, ktorý ju chránil a robil jej pravdepodobne nejakú dobrú službu pri zakoreňovaní. Kvitnú v jednom období, tak vistéria, ako i chren pri jej koreni.

Krásavec Prútnetec

Prútnatec som každoročne obdivovala pri svojich túrach v Inoveckom pohorí, rastie neďaleko potoka pri turistickej ceste od obce Zlatníky smerom  k Panskej Javorine za Kulháňom. Jeho žiarivá farba v jarnom čase akoby zniesla z oblohy žiarivé slnko k zemi... nádherný krík, pri ktorom som vždy pobudla dlhší čas a počúvala spev vtáctva v korunách stromov a neďaleký žblnkot potoka. Už žiari pri bráne domu aj u nás doma a stále som jeho krásou očarená.

Živý plot z krušpánu nám robí nezaplatiteľnú službu ako lapač prachu aj ako tlmič zvuku jazdiacich áut na hlavnej ceste. Stará sa oň syn, vysadil ho a aj ho každoročne strihá. Stal sa aj oddychovým miestom pre vtáčiky, ktoré sa v predzáhradke majú možnosť aj napiť vody z malej nádržky s trávami a leknami.

Lesné jahôdky pri konvalinkách a narcisoch pod stromčekom...

Konvalinky pod stromčekom...

Malý poslíkovia jari, sedmikrásky, ako deti sme ich volali aj "biele peniažteky"...

Naši zelení lapači prachu, hluku a okysličovači...

 Tu sa osviežujú vtáčiky a sediac potom na živom plote oddychujú.

Puk kvetu pivónie, ktorý bude onedlho nádherne rozvinutý kvet...

Čemerica - nádherne biela krásavica...

Lavička pred domom pri zeleni živého plota...

Protihluková a protiprašná bariéra pred naprotivným domom suseda.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

28. v mesiaci júl 2015 za dedinou...

vľavo za kríčkami je poľná cesta za majerským ohradeným pozemkom...

Hlavná cesta od Rajčian smer Topoľčany...

Pozemok Šľachtiteľskej stanice Selekt s kríkmi vedľa poľnej cesty vľavo...

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

[ Späť | Dopredu ]

Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk/